PLAN   PRACY

 

 

ZESPOŁU  SZKÓŁ

IM. POLSKICH  NOBLISTÓW  W  WALIMIU

 

 

ROK  SZKOLNY  2012 / 2013


KALENDARZ   ROKU  SZKOLNEGO

I  SEMESTR  -  01.09.2012r. – 28.01.2013r.

II  SEMESTR  - 11.02.2013r. – 28.06.2013r.

 

I.                  ZARZĄDZANIE   I ORGANIZACJA

Lp.

Zadania

Odpowiedzialni

Termin

1

Przydział obowiązków służbowych.

dyrekcja

sierpień

wrzesień

2

Analiza dokumentacji osobowej nauczycieli pod katem zgodności przyznanych obowiązków i posiadanego wykształcenia.

dyrekcja

sierpień

wrzesień

3

Opracowanie planu pracy szkoły i kalendarium roku szkolnego.

dyrektor, wicedyrektor

sierpień

4

Przygotowanie wykazów uczniów.

wychowawcy

do 03.09.2012r.

5

Organizacja pracy zespołu ds. indywidualizacji nauczania, opracowanie planu działań ukierunkowanych na indywidualizację  nauczania i wychowania uczniów klas I-III na rok szkolny 2012/ 2013.

pedagog, dyrektor, logopeda, naucz. klas I-III, katecheta, naucz. j. ang.,

zaj. komputer.

14.09.2012r.

6

Opracowanie przez nauczycieli planów pracy dydaktycznej i wychowawczej oraz planu pracy wychowawcy klasowego, przekazanie planów pracy wychowawcy klasowego dyrekcji szkoły.

dyrekcja

do 14.09.2012r.

7

Opracowanie  planu doskonalenia zawodowego na rok szkolny 2012/ 2013.

 

Aktualizacja planu w miarę pojawienia się nowych ofert.

wicedyrektor

 

lider WDN

D. Kohlschreiber

do 14.09.2012r.

 

cały rok szkolny

8

Organizacja planu pracy zespołów ds. promocji ZS,ds. ewaluacji wczesnoszkolnej,

ds. wychowawczo-opiekuńczej, ds. ewaluacji

dyrekcja przewodniczący zespołów

wrzesień

9

Organizacja zespołów nauczycieli uczących w danej klasie

wychowawcy klas, pedagog szkolny

sierpień / wrzesień

10

Opracowanie planu zebrań  Rady  Pedagogicznej.

dyrekcja

sierpień

11

Stworzenie warunków do uzyskiwania kolejnych stopni awansu zawodowego: ujęcie w planie WDN konsultacji na temat przepisów związanych z awansem zawodowym nauczycieli

 

dyrektor,

 lider WDN

 

sierpień/ wrzesień

- przedstawienie nauczycielom ofert doskonalenia na temat awansu zawodowego,

dyrektor,

 lider WDN

sierpień/ wrzesień

- nadzór nad realizacją planu rozwoju   zawodowego,

- uzupełnianie dokumentacji związanej

  z awansem

dyrektor

 

nauczyciele odbywający staż

cały rok szkolny

na bieżąco

- analiza cząstkowych sprawozdań z realizacji planu rozwoju zawodowego

dyrektor

luty/ sierpień

12

Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego, w tym planu ewaluacji, kontroli wspomagania, przedstawienie  RP

dyrekcja

do 14 września 2012r.

13

Promocja szkoły w środowisku:

a.       propagowanie wydarzeń szkolnych i lokalnych w prasie,

b.      prowadzenie dokumentacji wszystkich informacji związanych ze szkołą ukazujących się w prasie

 

dyrekcja,

zespół do spraw promocji

 

cały  rok

c.       organizowanie imprez o zasięgu środowiskowym, lokalnym,

d.      udział w imprezach o zasięgu miejskim, gminnym, powiatowym,

e.       udział w konkursach międzyszkolnych, powiatowych, rejonowych, wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych,

 

wszyscy  nauczycieli

 

cały rok

f.       aktualizacja na bieżąco  strony internetowej szkoły, bieżąca aktualizacja strony internetowej

R. Łuczak,

B. Nagumowicz

na bieżąco

g.      dostarczanie administratorowi strony internetowej aktualności o pracy szkoły

wszyscy nauczyciele

M. Szymańska,

 R. Kaczmarek

na bieżąco

14

Opracowanie raportów  SIO

dyrektor, referent

zgodnie z terminarzem

15

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego, sprawozdanie z planu finansowego

dyrektor

luty / sierpień

 

II.                PROCES  DYDAKTYCZNO –WYCHOWAWCZY

Lp.

Zadania

Odpowiedzialni

Termin

1

Rozwijanie zainteresowań  i uzdolnień uczniów poprzez indywidualizowanie stawianych zadań oraz przygotowanie do udziału w konkursach wewnętrznych i pozaszkolnych

 

wszyscy nauczyciele

 

cały  rok

2

Systematyczne badania poziomu wiedzy i umiejętności uczniów z nauczanych przedmiotów poprzez  różne formy zawarte w WSO i PSO (odp. ustne, kartkówki, testy, sprawdziany oraz badanie umiejętności).

 

wszyscy nauczyciele

 

cały  rok

3

Dostosowanie wymagań programowych do możliwości każdego ucznia.

wszyscy nauczyciele, pedagog

cały  rok

Opracowanie IPET dla dzieci z orzeczeniem

o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów. Objęcie pomocą  psychologiczno- pedagogiczną dzieci z oddziałów przedszkolnych , uczniów klas I-VI  założenie KIPU oraz klas I-III Gim.

nauczyciele uczący ucznia, pedagog

 

wszyscy nauczyciele, pedagog szkolny

do 30 września 2012r.

 

cały rok

Organizacja pracy zespołów do spraw  ppp  dla dzieci z oddziałów przedszkolnych

 

wychowawcy grup, pedagog, zespoły powołane  przez dyrektora

wrzesień 2012r.

 

SP   2013r.

Opracowanie  dla  dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniów  Zespołu Szkół

planów działań wspierających.

zespoły ds. organizowania pomocy ppp

do 30 września 2012r.

4

Diagnozowanie i monitorowanie postępów uczniów  w nauce:

wszyscy nauczyciele

cały rok

Przystąpienie  do Ogólnopolskiego Badania Umiejętności Trzecioklasistów – CKE

wychowawcy klas III, dyrektor

maj 2013r.

Organizowanie próbnych sprawdzianów i egzaminów gimnazjalnych.

wychowawcy, nauczyciele uczący, dyrekcja

grudzień 2012r.

Badanie umiejętności klas pierwszych SP oraz wiedzy i umiejętności uczniów klas I gimnazjum.

nauczyciele  klas pierwszych

wrzesień 2012

maj/ czerwiec 2013r.

Wdrażanie działań doskonalących proces dydaktyczno- wychowawczy.

 

wszyscy nauczyciele

cały rok

wg. potrzeb

5

Diagnoza dzieci  z oddziałów przedszkolnych. Przekazanie rodzicom informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

nauczyciele wychowania przedszkolnego

do 30 kwietnia 2013r.

6

Opracowanie i realizacja Programu Profilaktyki i Programu Wychowawczego

zespół ds. wychowawczo- opiekuńczych

cały rok

7

Współpraca z rodzicami, informowanie

o postępach uczniów w nauce oraz ich zachowaniu: zebrania z rodzicami, indywidualne rozmowy z rodzicami. 

 

 

dyrekcja, nauczyciele

zgodnie z terminarzem na rok szkolny 2012 / 2013

8

Stosowanie różnorodnych metod nauczania i form pracy rozwijających twórcze myślenie i pasje uczniów, w tym realizowanie projektów edukacyjnych w gimnazjum, organizowanie wycieczek dydaktycznych oraz wyjść do teatru, na wystawy, do muzeów itp. stosowanie metody projektu na wszystkich przedmiotach.

 

wszyscy nauczyciele

 

cały rok szkolny

9

Wykorzystanie  nowoczesnych środków dydaktycznych, technologii informacyjnej i komunikacyjnej w procesie dydaktyczno- wychowawczym.

 

wszyscy nauczyciele

 

do 14.09.2012r.

10

Opracowanie planów zajęć kółek przedmiotowych, zajęć dydaktyczno- wyrównawczych, korekcyjno- kompensacyjnych i innych zajęć pozalekcyjnych, gimnastyki korekcyjnej, logopedii.

 

wszyscy nauczyciele

 

cały  rok

 

11

Udział uczniów  w różnorodnych konkursach, zawodach sportowych, akcjach

wicedyrektor, wszyscy nauczyciele 

cały rok

12

Przeprowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli ze stażem do 5 lat pracy.

chętni nauczyciele różnych przedmiotów

według potrzeb

13

Praca z uczniami zdolnymi.

wszyscy nauczyciele

cały rok

14

Prac z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Bezwzględne dostosowanie wymagań zgodnie z zaleceniami PPP.

naucz. wszystkich przedmiotów, pedagog, logopeda, naucz. terapii pedagog., naucz. prowadzący zajęcia dydaktyczno –wyrównawcze

 

cały rok

15

Objęcie uczniów mających trudności w nauce różnorodnymi formami pomocy psychologiczno- pedagogicznej, zapewnienie po uzgodnieniu z OP zajęć indywidualnych lub nauczania indywidualnego.

 

pedagog,

dyrektor szkoły, wychowawcy

 

na bieżąco, w miarę potrzeb

16

Realizacja projektów edukacyjnych.

 

- Indywidualizacja procesu nauczania

  w kl. I-III.

 

 

- Comenius  dla  kl. I-VI

 

 

 

-Mali Poligloci spod Wielkiej Sowy

 

 

dyrekcja, koordynator,

zespoły projektowe

 

dyrekcja, koordynator,

zespoły projektowe

 

dyrekcja, koordynator,

zespoły projektowe

 

 

01.09.- 30.06.2013r.

 

 

01.09- 28.06.2013r.

 

 

do 30.11.2012r.

 

 

III.             PRACA   OPIEKUŃCZA

Lp.

Zadania

Odpowiedzialni

Termin

1

Organizacja  opieki  psychologiczno- pedagogicznej.

dyrekcja, nauczyciele, pedagodzy, wychow. świetlicy

cały rok

2

Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa na terenie szkoły:

  -  zorganizowanie dyżurów nauczycieli,

  -  poinformowanie uczniów, nauczycieli

      i rodziców o przepisach BHP,

  -  przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa

      podczas różnorodnych zajęć prowadzonych w

      szkole i poza nią.

 

 

dyrekcja, pedagog, wszyscy nauczyciele

 

 

wrzesień

cały rok

3

Objecie bezpłatnym dożywianiem dzieci znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej.

dyrektor szkoły w uzgodnieniu z dyrektorem OPS

 

w miarę potrzeb

4

Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów klas I-III.

dyrektor, wychowawcy klas, pedagog szkolny

sierpień-grudzień 2012r.

5

Mleko dla każdego ucznia –przystąpienie do ogólnopolskiej akcji.

dyrektor, wychowawcy klas

i oddziałów przedszkolnych, pedagog szkolny

 

cały rok

6

Przystąpienie do ogólnopolskiej akcji- „owoce w szkole” – klasy I-III.

dyrekcja

cały rok szkolny

7

Zapewnienie opieki świetlicowej uczniom.

dyrektor, wychowawcy świetlicy

cały rok

8

Zapewnienie zajęć opiekuńczo- wychowawczych dla uczniów w czasie dni wolnych od zajęć lekcyjnych.

dyrektor, wychowawcy świetlicy

wg harmonogramu, z podaniem informacji do rodziców

9

Akcje charytatywne na rzecz uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej.

opiekun koła misyjnego, wychowaw. świetlicy, wychowawcy  klas

 

w miarę potrzeb

10

Pomoc materialna dla uczniów- informowanie rodziców ( prawnych opiekunów) o możliwości otrzymania stypendiów socjalnych.

wychowawcy klas, dyrektor

czerwiec

wrzesień

11

Pozyskanie środków finansowych na stypendia edukacyjne.

pedagodzy

w miarę potrzeb

 

 

IV.             ZADANIA ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ UCZNIÓW

 

Lp.

Zadania

Odpowiedzialni

Termin

1

Wysyłanie zaproszeń do rodziców dzieci 5 i 6 –letnich zamieszkałych w obwodzie szkoły w celu zapisania dziecka do oddziału przedszkolnego. Wywieszenie zaproszeń w salach przedszkolnych.

sekretarka,

referent

 do 1 marca 2013r.

2

Zapisy dzieci 7-letnich do klasy pierwszej.

referent, sekretarka

19- 23 marca 2013r.

godz. 8.00- 15.00

3

Przyjmowanie wniosków rodziców (opiekunów) o przyjęcie dzieci 6- letnich do klasy pierwszej.

referent, dyrektor

do końca kwietnia 2013r.,

w uzasadnionych przypadkach- do 20 sierpnia 2013r.

4

Zebranie organizacyjne dla rodziców i dzieci 5 i 6 –letnich, które z dniem 01.09.2012r. rozpoczną w szkole roczne przygotowanie przedszkolne.

wicedyrektor,

naucz. oddziału przedszkolnego

czerwiec

5

Dni  Otwartych  drzwi.

zespół ds. promocji, dyrekcja

maj- czerwiec

 

 

V.                ZADANIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I WŁAŚCIWYCH WARUNKÓW PRACY

 

Lp.

Zadania

Odpowiedzialni

Termin

1

Przeglądy szkoły pod względem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków

z obiektów należących do szkoły.

dyrektor, wicedyrektor, konserwatorzy, gł.  specjalista BHP

 

na bieżąco

2

Przeglądy obiektów szkoły zgodnie z prawem  budowlanym.

dyrektor

zgodnie z terminami określonymi w ustawie

3

Sprawdzenie planu lekcji pod katem równomiernego rozłożenia zajęć.

SANEPID

dyrektor

zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu MEN, wrzesień

4

Sprawdzenie aktualności badań okresowych pracowników.

Kierowanie na badanie.

referent, sekretarka,

 

dyrektor

do 01.09.2012r.

 

na bieżąco

5

Kontrola stanu urządzeń, pomieszczeń i terenu wokół szkoły.

konserwatorzy

codziennie

6

Kontrola stanu sprzętu sportowego i urządzeń sportowych.

naucz. wych. fiz. oraz edukacji wczesnoszkolnej prowadzący zajęcia sportowe z uczniami

 

przed każdymi zajęciami

7

Odnotowywanie w zeszycie kontroli znajdującym się w kancelarii szkoły wszelkich zauważonych usterek i zagrożeń na terenie obiektów należących do szkoły, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo uczniów i pracowników.

 

wszyscy nauczyciele

i pracownicy szkoły

 

w miarę potrzeb

8

Remonty planowe i doraźne.

dyrektor,

 pracownicy obsługi

ferie zimowe, wakacje, na bieżąco

9

Kontrola aktualności szkoleń bhp kadry nauczycielskiej oraz pracowników administracji i obsługi.

dyrektor, główny specjalista BHP

wrzesień,

na bieżąco

10

Prowadzenie szkoleń w zakresie bhp  dla nowo zatrudnionych pracowników i praktykantów.

dyrektor szkoły

na bieżąco

11

Zapoznanie z ryzykiem zawodowym nowych pracowników.

BHP-owiec,

dyrektor szkoły

na bieżąco

12

Wyposażenie szkoły w meble i pomoce dydaktyczne posiadające odpowiednie atesty.

dyrektor szkoły

w miarę potrzeb

13

Kontrole higieny nauki i pracy.

SANEPID

dyrektor, wicedyrektor

cyklicznie w ciągu roku szkolnego podczas obserwacji zajęć  oraz w miarę potrzeb

14

Przeprowadzenie ćwiczeń ewakuacji budynku w przypadku zagrożenia:

 

   -  zapoznanie uczniów z zasadami postępowania

      w przypadkach zagrożenia,

 

 

 

 

wychowawcy klas i grup przedszkolnych

 

 

 

do 14 września 2012r.

 

   -  przeprowadzenie praktycznych ćwiczeń

      ewakuacji

 

dyrekcja

kwiecień /maj

powiadomić komendanta Straży Pożarnej na 7 dni przed planowanymi ćwiczeniami ewakuacji

 

VI.             ZADANIA  ZWIĄZANE Z POLITYKĄ   KADROWĄ

Lp.

Zadania

Odpowiedzialni

Termin

1

Kontrola akt  osobowych

referent, sekretarka, dyrektor

wrzesień

2

Kontrola dokumentacji przebiegu nauczania.

wicedyrektor,

 dyrektor

1 x w miesiącu-dzienniki lekcyjne

wrzesień 2012r.- arkusze ocen – kl. I

luty 2013, czerwiec/ lipiec

2013-arkusze ocen

3

Kontrola prawidłowości prowadzenia księgi ewidencji dzieci i księgi uczniów.

dyrektor

cały rok

4

Zakładanie arkuszy ocen uczniom kl. I.

wychowawcy klas I

wrzesień

5

Zatrudnianie kadry pedagogicznej.

dyrektor

sierpień, w miarę potrzeb

6

Zatrudnienie nowych pracowników administracji i obsługi.

dyrektor

w miarę potrzeb, zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym

7

Pozyskanie stażystów z PUP.

dyrektor

w miarę potrzeb


                                                                                         Dokument  został  zatwierdzony  do  realizacji  uchwałą  Nr  IV /2012/2013 Rady Pedagogicznej  z  dnia  30 .08.2012r.