Program Profilaktyczny 2012/2013Spis treści:

 

 

 1. Wstęp.
 2. Podstawy prawne powstania Szkolnego Programu Profilaktyki.
 3. Przewidywany efekt końcowy.
 4. Diagnoza obszarów problemowych.
 5. Cele szkolnej profilaktyki.
 6. Pojęcie profilaktyki.
 7. Realizatorzy szkolnych działań profilaktycznych.
 8. Formy i sposoby realizacji programu.
 9. Ewaluacja.
 10. Plan działań profilaktycznych.
 11. Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych.
 12. Lektury dostępne w bibliotece szkolnej.

 
 

 

1. Wstęp 

 

Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez Szkolny Zestaw Programów Nauczania, Program Wychowawczy Szkoły i Szkolny Program Profilaktyki dostosowana do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska.

Zadaniem szkolnej profilaktyki jest chronienie młodzieży przed zagrożeniami poprzez działania wychowawczo-profilaktyczne, a także reagowanie w sytuacjach rozpoznania pierwszych prób podejmowania ryzykownych zachowań.

Szkolny Program Profilaktyki obejmuje profilaktykę I rzędową (skoordynowaną z działaniami wychowawczymi). Obiektem działań jest całe środowisko szkolne. Program jest opracowany na podstawie diagnozy obszarów problemowych szkoły i dotyczy części aspektów Szkolnego Programu Wychowawczego między innymi działań prozdrowotnych, współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

 

      2. Podstawy prawne powstania Szkolnego Programu Profilaktyki.

 

Podstawą prawną powstania programu są następujące akty prawne:

 • Rozporządzenie MENiS z dnia 26.02.2002r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Rozporządzenie weszło w życie od 1.09.2002r.
 • Rozporządzenie MENiS z dnia 31.01.2002r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz szkół publicznych.
 • Rozporządzenie MEN z dnia 23.12 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2009r. Nr 4, poz. 17).
 • Rozporządzenie MEN z dn. 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2010 r. Nr 228 poz. 1487).
 • Konstytucja RP z kwietnia 1997r. – art.72 (Ochrona Praw Dziecka).
 • Konwencja o Prawach Dziecka:

-          art. 3 (najlepsze zabezpieczenie interesów dziecka)

-          art. 19 (ochrona przed przemocą, krzywdą, nadużyciem)

-          art. 33 (ochrona przed używaniem środków narkotycznych)

 •  Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z 26.10.1982r Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity) z dnia 24.04.1997r.
 • Polska Deklaracja w Sprawie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie z grudnia 1985r.
 • Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jednolity) z dnia 09.11.1995r.
 • Rozporządzenie MENiS Z 31.01.2003r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem.
 • Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich (tekst jednolity) z dnia 26.10.1982r.
 • Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 07.09.1991r.
 • Statut Gimnazjum w Walimiu.
 • Program Wychowawczy Gimnazjum w Walimiu.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25.06.2003r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą.
 • Narodowy Program Zdrowia.

 

 

  3. Przewidywany efekt końcowy.

 

 • Zwiększenie osobistego zaangażowania i motywacji do abstynencji.
 • Zwiększenie zrozumienia, że przyjmowanie środków psychoaktywnych nie jest w zgodzie z wartościowym stylem życia.
 • Zwiększenie świadomości osobistego i społecznego zagrożenia konsekwencjami picia i nadużywania środków psychoaktywnych.
 • Nabycie zdolności samodzielnego dokonywania wyboru zachowań właściwych dla zdrowia własnego i innych.
 • Zwiększenie motywacji do systematycznego i punktualnego uczęszczania na zajęcia szkolne.
 • Nabycie umiejętności korzystania z zasad savoir – vivre’u i podniesienie poziomu kultury osobistej.
 • Nabycie umiejętności bezpiecznego radzenia sobie z agresją oraz rozwiązywania konfliktów i problemów.

 

4. Diagnoza obszarów problemowych.

 

Przy tworzeniu Szkolnego Programu Profilaktyki uwzględnione zostały dotychczasowe działania podejmowane przez szkołę, spostrzeżenia nauczycieli, pedagoga, rozmowy z rodzicami, obserwacje zachowań uczniów, wyniki przeprowadzonych ankiet. Przeprowadzona diagnoza zachowań problemowych w roku szkolnym 2011/2012 obejmująca młodzież wskazuje na pewne obszary problemowe istotne dla podejmowania działań profilaktyczno-wychowawczych.

- młodzież pali papierosy

- młodzież używa alkoholu, część jest po inicjacji alkoholowej

- młodzież niesystematycznie realizuje obowiązek szkolny

- młodzież ma łatwy dostęp do środków uzależniających, co stanowi zagrożenie uzależnieniem,

- w szkole istnieje problem agresji słownej.

Planowane jest przeprowadzenie ankiety diagnostycznej we wrześniu 2012r.obejmującej losowo wybraną grupę uczniów i  rodziców.

 

5. Cele szkolnej profilaktyki.

 

 • Kształcenie i doskonalenie umiejętności interpersonalnych, doskonalenie zachowań asertywnych
 • Wyrabianie i rozwijanie właściwego stosunku do norm, wartości i autorytetów przyjętych w społeczeństwie, kształtowanie wrażliwości moralnej
 • Przeciwdziałanie czynnikom ryzyka takim jak: słabe wyniki w nauce, wagary
 • Nauka radzenia sobie z przemocą, nietolerancją, własną i cudzą agresją
 • Rozwijanie poczucia tożsamości, wiary w siebie, poczucia własnej wartości, praca nad samopoznaniem i samodoskonaleniem, radzenie sobie w trudnych sytuacjach
 • Promocja tzw. „zdrowego stylu życia”, uczenie prawidłowego stosunku do własnego organizmu i otoczenia, uczenie gospodarowania czasem pracy i wypoczynku, uczenie zachowań prozdrowotnych
 • Kształtowanie postaw uczciwości, odpowiedzialności, sumienności pracowitości
 • Uświadamianie o zagrożeniu płynącym z zachowań ryzykownych takich, jak m.in: palenie papierosów, picie alkoholu, sięganie po inne substancje psychoaktywne, zachowania agresywne, brak zainteresowania nauką .
 • Wyposażenie uczniów w wiedzę na temat uzależnień i ich skutków.

 

 

6. Pojęcie profilaktyki .

 

            Profilaktyka to chronienie ucznia przed zakłóceniami rozwoju, przed podejmowaniem zachowań hamujących lub zakłócających ten rozwój, tzw. zachowań ryzykownych. Profilaktyka, to proces wspierający zdrowie psychiczne i fizyczne poprzez pomoc i towarzyszenie uczniowi w zdobywaniu wiedzy o zagrożeniach dla zdrowia oraz w nabywaniu umiejętności przeciwdziałania tym zagrożeniom. Charakter działań profilaktycznych różni się w zależności od potrzeb osób, do których jest skierowany. W szkole realizujemy tylko profilaktykę pierwszorzędową, czyli przeciwdziałanie zagrożeniom i wspieranie rozwoju oraz wychowania, a także identyfikujemy osoby będące w grupie podwyższonego ryzyka.

 

Czynniki ryzyka wpływające na powstanie zachowań destrukcyjnych:

 

 • Słaba więź z rodziną i szkołą
 • Niepowodzenia szkolne
 • Brak dezaprobaty dla zachowań destrukcyjnych wśród rówieśników i dorosłych
 • Brak celów życiowych
 • Wczesna inicjacja zachowań ryzykownych (palenie tytoniu, używanie alkoholu, narkotyków, wczesna aktywność seksualna, zachowania przestępcze i agresywne)
 • Kryzysy rozwojowe

 

Czynniki chroniące przed zachowaniami destrukcyjnymi:

 

·        Silna więź emocjonalna z rodziną

·        Zainteresowanie nauką i własnym rozwojem

·        Poszanowanie prawa, norm, wartości i autorytetów

·        Przynależność do pozytywnej grupy rówieśniczej (klasa)

·        Stały kontakt i opieka sprawowana przez kompetentną osobę dorosłą

·        Umiejętność radzenia sobie z trudnościami i poczucie własnej skuteczności

·        Dezaprobata dla zachowań negatywnie odbiegających od norm społecznych

 

7. Realizatorzy szkolnych działań profilaktycznych.

 

Realizatorami działań profilaktycznych na terenie szkoły są: dyrektor, nauczyciele,

wychowawcy, pedagog szkolny przy współpracy z rodzicami.

            -Dyrektor szkoły dba o doskonalenie nauczycieli w zakresie działań profilaktycznych i wychowawczych (finansuje, nadzoruje, wyznacza odpowiedzialnych za realizację)

            -Pedagog organizuje działania i poszczególne programy profilaktyczne wynikające ze

SPP. Koordynuje także realizację.

            -Nauczyciel i wychowawca podejmują systematyczne działania profilaktyczne w odniesieniu do uczniów i rodziców. Jest także wzorem konstruktywnych zachowań.

            -Rodzice aktywnie współpracują ze szkołą, uczestniczą w spotkaniach przewidzianych w SPP.

 

            Szkoła współpracuje w zakresie realizacji działań profilaktycznych z:

            -PPP w Wałbrzychu

            -OPS w Walimiu

            -komisariatem policji w Głuszycy

            -kuratorami sądowymi

            -PCPR w Wałbrzychu

            -GKdsPiRPA w Walimiu

            -przychodnią zdrowia (lekarz, pielęgniarka)

 

8. Formy i sposoby realizacji programu.

 

1.      Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone przez nauczycieli przedmiotów, wychowawców klas i pedagoga szkolnego w czasie godzin lekcyjnych.

2.      Obchody świąt szkolnych i państwowych.

3.      Zajęcia pozalekcyjne: koła zainteresowań, zajęcia sportowe.

4.      Zawody sportowe, konkursy przedmiotowe, zajęcia integracyjne.

5.      Wspólne wyjścia do kina, teatru, na wystawy.

6.      Wspólne wyjazdy – wycieczki.

7.      zajęcia prowadzone przez różnego rodzaju specjalistów mające na celu zwrócenie uwagi na zachowania ryzykowne mogące prowadzić do zagrożeń.

8.      Współpraca z instytucjami wspierającymi szkołę w działalności profilaktycznej.

9.      Angażowanie młodzieży w życie szkoły ( samorząd uczniowski, dekoracja szkoły, organizowanie imprez szkolnych).

10.  Położenie nacisku w pracy wychowawczej na:

-podmiotowe traktowanie, okazywanie zainteresowania każdemu uczniowi

-pracę indywidualną z rodzicami

-pomoc w rozwiązywaniu problemów osobistych poruszanych przez uczniów

-wspólne ustalanie metod postępowania w sytuacjach konfliktowych

      12. Współpraca z  rodzicami w ramach zebrań ogólnych, spotkań z wychowawcami i        

            z pedagogiem

 

 

 

 

9. Ewaluacja.

 

            Informacje niezbędne do ewaluacji będą uzyskiwane w następujący sposób:

-          z bezpośrednich rozmów z uczniami i rodzicami, wywiadów, dyskusji

-          z wnikliwej obserwacji uczniów

-          ze spotkań szkolnego zespołu wychowawczego, wymiany uwag, spostrzeżeń oraz z własnych doświadczeń w zakresie działań profilaktycznych

-          z analizy dokumentów istniejących w szkole (dzienniki lekcyjne, dziennik pedagoga, księga protokołów, dokumentacja pedagoga, plany pracy)

-          z ankiet przeprowadzonych wśród uczniów i rodziców

-          z analizy wytworów pracy uczniów

 

 

 

10. Plan działań profilaktycznych.

 

Obszar działań: Uczniowie

 Cele:

1.      Upowszechnianie zdrowego stylu życia wśród uczniów.

2.      Kształtowanie i rozwój poczucia odpowiedzialności za siebie, własne życie i za innych.

3.      Budowanie poczucia własnej wartości i stymulowanie rozwoju emocjonalnego.

4.      Dostarczanie rzetelnej wiedzy o środkach psychoaktywnych i mechanizmie ich działania we wszystkich sferach życia.

5.      Trening umiejętności odmawiania.

6.      Upowszechnienie informacji statystycznych świadczących o tym, że większość nastolatków nie sięga po środki psychoaktywne.

 

 

Zadanie: Przeciwdziałanie uzależnieniom: alkohol, nikotyna, narkotyki

Formy realizacji

Klasa

Osoby odpowiedzialne

Dokumentacja

Uwagi

Elementy programu „Spójrz inaczej”. Profilaktyka uzależnień.

 

 

 

 

Program „Sobą być dobrze żyć”

II – III

 

 

 

 

 

I

Wychowawcy klas

 

 

 

 

Wychowawcy klas, pedagog

Zapis tematów w dziennikach lekcyjnych,

Rozkład materiału godzin wychowawczych.

Jak wyżej, dokumentacja pedagoga

 

Program profilaktyczny „Tak, czy Nie”.  Profilaktyka alkoholowa.

II

Pedagog, Wychowawca klasy

Plan pracy i sprawozdanie pedagoga, ewaluacja, ankiety przeprowadzone wśród uczniów, zapis tematów w dziennikach lekcyjnych,

 

Program profilaktyczny

„ Znajdź właściwe rozwiązanie” Profilaktyka nikotynowa.

I

Pedagog, Wychowawcy klas

Plan pracy i sprawozdanie pedagoga, ewaluacja, ankiety przeprowadzone wśród uczniów, zapis tematów w dziennikach lekcyjnych, wytwory prac uczniów.

 

Zajęcia profilaktyki narkotykowej.

I - III

Dyrektor, pedagog

Zapisy w dziennikach lekcyjnych, dokumentacja pedagoga

 

Omówienie tekstów na temat uzależnień, zawartych w programie nauczania i podręcznikach szkolnych.

II

Nauczyciele języka polskiego

Zapis tematów lekcji w dziennikach lekcyjnych.

 

Szkolne spektakle profilaktyczne „Odpowiedzialność a uzależnienia”, „Agresja i przemoc”.

I – III

Nauczyciel biblioteki, pedagog, nauczyciele języka polskiego

Dokumentacja biblioteki, dokumentacja pedagoga, zapis tematu lekcji w dziennikach lekcyjnych.

 

Realizacja ścieżki prozdrowotnej. Realizacja programu „Trzymaj formę”.

I - III

Nauczyciele biologii, wych. fizycznego, wychowawcy klas, nauczyciele techniki,

Zapisy w dziennikach lekcyjnych

 

Procedury postępowania w sytuacji podejrzenia ucznia o  palenie papierosów, picie alkoholu, kontakt z narkotykami, dopalaczami

I - III

Pedagog, wychowawcy klas

Załącznik do SPP, dokumentacja w dziennikach szkolnych.

 

Podczas godzin wychowawczych

projekcja filmów: „Nikotyna. Legalny narkotyk.”, „Alkohol i nikotyna: pomyśl zanim będzie za późno”, „AIDS. Jak go uniknąć.”

I - III

Wychowawcy klas

Zapisy w dziennikach lekcyjnych

 

Wycieczka do szpitala uzależnień do Czarnego Boru.

Chętni uczn. klas III

Pedagog,

wychowawca klasy III

Zapis w dokumentacji pedag. Zapis w dziennikach lekcyjnych, dokumentacja – wycieczki szkolne

 

Zaproponowanie uczniom lektury dostępnej w bibliotece szkolnej dotyczącej poruszanych problemów

I -III

Wychowawcy klas, pracownik biblioteki, pedagog

Zapisy w dziennikach lekcyjnych, zapisy w kartach wypożyczeń uczniów

 

 

 

 

 

 

Obszar działań: Rodzice

Cele:

 1. Dostarczenie rodzicom informacji dotyczącego problemu korzystania ze środków uzależniających przez uczniów naszej szkoły.
 2. Dostarczenie rodzicom informacji na temat realizacji programów profilaktycznych.
 3. Poinformowanie rodziców o instytucjach udzielających pomocy w zakresie uzależnień.
 4. Rozwój współpracy rodziców ze szkołą

Zadanie: Przeciwdziałanie uzależnieniom: alkohol, nikotyna, narkotyki

 

Formy realizacji

Klasa

Osoby odpowiedzialne

Dokumentacja

Uwagi

Program „Tak, czy Nie”. Profilaktyka alkoholowa. Zebranie z rodzicami i omówienie realizacji programu.

II

Wychowawcy klas, pedagog

Sprawozdanie z pracy pedagoga, dokumentacja zebrań z rodzicami prowadzona przez wychowawców

 

Zebranie z rodzicami na temat zagrożeń środkami psychoaktywnymi oraz dopalaczami i omówienie sytuacji wśród uczniów naszej szkoły

I - III

Wychowawcy klas, pedagog

Sprawozdanie z pracy pedagoga, dokumentacja zebrań z rodzicami prowadzona przez wychowawców

 

Program „Znajdź właściwe rozwiązanie”, zebranie z rodzicami, omówienie realizacji programu

I

Wychowawcy klas, pedagog

Sprawozdanie z pracy pedagoga, dokumentacja zebrań z rodzicami prowadzona przez wychowawców

 

Wywiadówka profilaktyczna – spektakl profilaktyczny przygotowany przez uczniów

I - III

Dyrektor, pedagog

Zapis w dziennikach lekcyjnych, dokumentacja pedagoga

 

Zapoznanie rodziców z procedurami postępowania w sytuacji podejrzenia ucznia o palenie papierosów, picie alkoholu, kontakt z narkotykami i dopalaczami

I - III

Wychowawcy, pedagog

Dokumentacja zebrań z rodzicami prowadzona przez wychowawców, dokumentacja pedagoga, ewaluacja programu

 

Zaproponowanie rodzicom literatury dotyczącej poruszanych problemów dostępnej w bibliotece

I - III

Wychowawcy, opiekun biblioteki

Dokumentacja zebrań z rodzicami prowadzona przez wychowawców

 

 

 

 

Obszar działań: Nauczyciele

Cele:

      1. Poznawanie uczniów i ich stosunku do środków psychoaktywnych.

 1. Uaktualnienie informacji na temat używania środków uzależniających przez uczniów naszej szkoły.
 2. Aktualizacja wiedzy dotyczącej narkotyków i mechanizmów ich działania oraz możliwości pomocy uczniom.

 

 

Zadanie: Przeciwdziałanie uzależnieniom: alkohol, nikotyna, narkotyki

 

Formy realizacji

Klasa

Osoby odpowiedzialne

Dokumentacja

Uwagi

Szkoleniowe spotkanie Rady Pedagogicznej dotyczące środków uzależniających

 

Dyrektor, pedagog

Protokół ze szkolenia

 

Zapoznanie nauczycieli ze sprawozdaniami z realizacji programów profilaktycznych

 

Dyrekcja, pedagog

Protokół z zebrania rady pedagogicznej

 

Udział nauczycieli i wychowawców we wszystkich formach wynikających z programu

 

Dyrektor, nauczyciele

Wpisy w dziennikach lekcyjnych

 

 

 

 

Obszar działań: Uczniowie

Cele:

 1. Kształtowanie osobowości uczniów.
 2. Kształtowanie umiejętności komunikacji interpersonalnej.
 3. Kształtowanie i rozwój poczucia odpowiedzialności za siebie, własne życie i za innych.
 4. Dostarczenie uczniom informacji, czym jest zachowanie agresywne.
 5. Nabywanie przez uczniów umiejętności radzenia sobie ze stresem i złością.
 6. Nauka współpracy.
 7. Nauka rozwiązywania konfliktów metodą negocjacji.

 

Zadanie: Przeciwdziałanie agresji słownej

 

Forma realizacji

Klasa

Osoby odpowiedzialne

Dokumentacja

Uwagi

Zajęcia integracyjne. Zajęcia dotyczące komunikacji interpersonalnej. Zapoznanie uczniów z zasadami panującymi w szkole, zapoznanie uczniów z prawami i obowiązkami.

I

Wychowawcy klas, pedagog

Rozkład godzin wychowawczych i dokumentacja pedagoga

 

Elementy programu profilaktycznego „Spójrz inaczej”. Działania wychowawcze dostosowane do potrzeb zespołu klasowego.

I - III

Wychowawcy klas

Zapis tematów godzin wychowawczych w dziennikach lekc. dokumentacja wychowawców

 

Odpowiedzialność prawna nieletnich za popełniane czyny karalne.

I - III

Pedagog, Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu, funkcjonariusz z Zespołu ds. Nieletnich

Zapisy w dziennikach lekcyjnych, dokumentacja pedagoga

 

Projekcja na godzinach wychowawczych filmów: „Przemoc i agresja. Jak się im przeciwstawiać”, Asertywność. Sztuka bycia sobą”

I - III

Wychowawcy klas

Zapisy w dziennikach lekcyjnych

 

Organizowanie różnorodnych form spędzania czasu wolnego:

Pozalekcyjne zajęcia sportowe (treningi, turnieje, SKS, mecze, zawody międzyszkolne), koła zainteresowań

I - III

Wychowawcy klas, nauczyciele wych.fiz., opiekunowie kół zainteresowań

Sprawozdania w księdze protokołów rad pedagog., zapisy w dziennikach kół zainteresowań, gablota rekordów sportowych

 

„ Stop cyberprzemocy”. Zajęcia z informatyki. 12 lutego „ Dzień Bezpiecznego Internetu”. Apel, szkolny spektakl profilaktyczny.

I - III

Nauczyciel informatyki, opiekun biblioteki, pedagog

Zapisy w dziennikach lekcyjnych, dokumentacja pedagoga, dokumentacja biblioteki szkolnej

 

Procedury postępowania z uczniem: agresywnym wobec kolegów i pracowników szkoły, nie szanującym mienia szkoły

I - III

Wychowawcy klas, pedagog

Załącznik do SPP, dokumentacja w dziennikach szkolnych

 

Udział uczniów ( obserwatorzy) w rozprawie sądowej w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu.

I - III

Dyrektor, pedagog

Zapis w dokumentacji pedagoga i w dziennikach lekcyjnych

 

Zaproponowanie uczniom lektury dostępnej w bibliotece szkolnej dotyczącej poruszanych problemów

I - III

Wychowawcy klas, opiekun biblioteki

Zapis tematów w dziennikach lekcyjnych, karty wypożyczeń

 

 

 

 

Obszar działań: Rodzice

Cele:

1.      Informowanie rodziców na temat przejawów agresji w naszej szkole.

2.      Doskonalenie przez rodziców umiejętności wychowawczych.

3.      Wzajemna pomoc w radzeniu sobie z przejawami agresji w naszej szkole.

4.      Działania na rzecz bezpieczeństwa w szkole i poza nią.

 

Zadanie: Przeciwdziałanie agresji słownej

 

Forma realizacji

Klasa

Osoby odpowiedzialne

Dokumentacja

Uwagi

Podczas zebrań dostarczenie rodzicom informacji na temat przejawów agresji wśród młodzieży i jej przyczyn.

I - III

Wychowawcy klas

Dokumentacja zebrań z rodzicami prowadzona przez wychowawców, zapisy w dziennikach lekc.

 

Wymiana doświadczeń rodziców w zakresie rozwiązywania problemów agresji u dzieci oraz sposobów radzenia sobie z nią

I - III

Wychowawcy

Dokumentacja pracy wychowawczej

 

Zapoznanie rodziców z procedurami postępowania z uczniem agresywnym wobec kolegów i pracowników szkoły, nie szanującym mienia szkoły

I - III

Wychowawcy

Dokumentacja zebrań z rodzicami prowadzona przez wychowawców, zapisy w dziennikach lekc.

 

Wymiana doświadczeń rodziców w zakresie rozwiązywania problemów dotyczących cyberprzemocy

I - III

Wychowawcy

Dokumentacja zebrań z rodzicami, prowadzona przez wychowawców.

 

Rozmowy indywidualne i po zebraniach klasowych

I - III

Wychowawcy

Dokumentacja wychowawcy,

 

Ścisła współpraca wychowawców, pedagoga, dyrektora z rodzicami

 

Wychowawcy, pedagog, dyrektor

Dokumentacja pedagoga (notatki z rozmów indywidualnych)

 

Wywiadówka profilaktyczna dla rodziców

I - III

Dyrektor, pedagog

Dokumentacja pedagoga, dzienniki lekcyjne

 

Zapoznanie rodziców z dostępną w bibliotece lekturą dotyczącą poruszanych problemów

I - III

Wychowawcy, opiekun biblioteki

Dokumentacja  zebrań z rodzicami prowadzona przez wychowawców

 

Odpowiedzialność prawna nieletnich za popełniane czyny karalne.

 

 

 

 

I - III

Pedagog

Dokumentacja zebrań z rodzicami prowadzona przez wychowawców. Dokumentacja pedagoga.

 

 

Obszar działań: Nauczyciele

Cele:

 1. Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z zachowaniami agresywnymi uczniów.
 2. Zapoznanie nauczycieli z aktualnymi przepisami dotyczącymi odpowiedzialności prawnej nieletnich za popełniane czyny karalne.

 

 

Zadanie: Przeciwdziałanie agresji słownej

 

Forma realizacji

Klasa

Osoby odpowiedzialne

Dokumentacja

Uwagi

Szkolenie R.P. pod kątem radzenia sobie w sytuacji, gdy wystąpi agresja w relacjach między uczniami

 

Dyrektor, pedagog

Księga protokołów

 

 

Zapoznanie z procedurami postępowania z uczniem ofiarą i sprawcą przemocy

 

Dyrektor, pedagog, funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji w Wałbrzychu

Księga protokołów

 

 

Obszar działań: Uczniowie

Cele:

 1. Zwiększenie motywacji do systematycznego uczęszczania na zajęcia szkolne.
 2. Podniesienie poziomu odpowiedzialności za swoją naukę i zachowanie.
 3. Wykształcanie i rozwój postawy obowiązkowości i punktualności.

 

 

Zadanie: Przeciwdziałanie nieuzasadnionej absencji na zajęciach szkolnych

 

Formy realizacji

Klasa

Osoby odpowiedzialne

Dokumentacja

Uwagi

Zapoznanie uczniów z dokumentami szkoły ze szczególnym zwróceniem uwagi na zasady panujące w szkole, prawa i obowiązki ucznia

I - III

Wychowawcy

Zapis w dziennikach lekcyjnych,

 

Zapoznanie uczniów z procedurami: uczeń opuszcza zajęcia szkolne

I - III

Wychowawcy, pedagog

Zapis w dziennikach lekcyjnych, dokumentacja pedagoga

 

Zorganizowanie lekcji wychowawczej dotyczącej odpowiedzialności i właściwego rozumienia kryteriów poszczególnych ocen zachowania

I - III

Wychowawcy

Dokumentacja wychowawcy, dzienniki lekcyjne

 

Zapoznanie uczniów z dostępną w bibliotece lekturą dotyczącą poruszanych problemów

I - III

Wychowawcy, opiekun biblioteki

Karty wypożyczeń w bibliotece, kącik nowości

 

 

Obszar działań: Rodzice

Cele:

1.      Wypracowanie stałego i systematycznego kontaktu rodziców z wychowawcą klasy.

2.      Zwiększenie odpowiedzialności rodziców za sposób informowania i dokumentacji zwolnień dziecka i usprawiedliwianie nieobecności w szkole.

3.      Zapoznanie rodziców z prawną odpowiedzialnością za nierealizowanie przez dziecko obowiązku szkolnego.

 

 

Zadanie: Przeciwdziałanie nieuzasadnionej absencji na zajęciach szkolnych

 

Formy realizacji

Klasa

Osoby odpowiedzialne

Dokumentacja

Uwagi

Rozmowy indywidualne rodziców i uczniów z pedagogiem w związku z obniżoną oceną zachowania i ocenami niedostatecznymi z kilku przedmiotów na koniec I semestru

I - III

Pedagog, wychowawcy

Dokumentacja pedagoga

 

Zapoznanie rodziców z procedurami: Uczeń opuszcza zajęcia szkolne

I - III

Wychowawcy

Zapis w dziennikach lekcyjnych

 

Zapoznanie rodziców z prawnymi konsekwencjami za nierealizowanie obowiązku szkolnego przez dziecko

I - III

Wychowawcy, pedagog

Zapis w dziennikach lekcyjnych, korespondencja z rodzicami

 

Zapoznanie rodziców z dostępną w bibliotece lekturą dotyczącą poruszanych problemów

I - III

Wychowawcy, opiekun biblioteki

Dokumentacja wychowawcy i opiekuna biblioteki

 

 

 

 

Obszar działań: Nauczyciele

Cele:

1.      Wypracowanie stałego i systematycznego kontaktu rodziców z wychowawcą klasy.

2.      Stały monitoring i kontrolowanie obecności uczniów na zajęciach lekcyjnych.

 

 

Zadanie: Przeciwdziałanie nieuzasadnionej absencji na zajęciach szkolnych

 

Formy realizacji

Klasa

Osoby odpowiedzialne

Dokumentacja

Uwagi

Ustalenie przez wychowawcę wspólnie z rodzicami sposobu wymiany informacji

I - III

Wychowawcy

Dokumentacja wychowawcy

 

Systematyczna praca wychowawcy nad przyczynami nieobecności w szkole i odpowiedzialnością z tego wynikającą

I - III

Wychowawcy

Zapis w dzienniku, korespondencja z rodzicami

 

Stała i systematyczna współpraca z dyrektorem i pedagogiem

I - III

Wychowawcy

Dokumentacja pedagoga

 

 

 

 

12. Planowane procedury postępowania.

 

Uczeń pali papierosy

 

W przypadku stwierdzenia, że uczeń palił papierosy należy:

·         Interwencja i rozmowa nauczyciela z uczniem

·         Poinformować wychowawcę

·         Wpisać powyższą informację do dokumentacji wychowawcy

·         Wychowawca zobowiązany jest poinformować o zdarzeniu rodziców i otrzymać podpis pod informacją

·         Uczeń powinien otrzymać zadanie przeprowadzenia godziny wychowawczej w swojej klasie na temat szkodliwości palenia papierosów (temat do uzgodnienia z wychowawcą i pedagogiem)

·         Rozmowa dyscyplinująca z dyrektorem szkoły, uczniowi obniża się ocenę z zachowania

·         Zgłoszenie problemu na policje o demoralizacji, gdy sytuacja się powtarza

·         Rodzice ucznia informowani są o konieczności udzielenia specjalistycznej pomocy dziecku i podpisują pisemne zobowiązanie do jej udzielenia

 

Uczeń pił alkohol

 

W przypadku podejrzenia lub stwierdzenia, że uczeń jest pod wpływem alkoholu należy:

·         Natychmiast poinformować wychowawcę, pedagoga i dyrektora szkoły

·         Opisać całe zdarzenie w dokumentacji wychowawcy i pedagoga

·         Wezwać rodziców w celu odebrania ze szkoły swojego dziecka, w momencie kiedy nie można skontaktować się z rodziną ucznia należy wezwać policję. Przy odbiorze dziecka ze szkoły opiekunowie musza koniecznie dokonać podpisu pod notatką. W żadnym wypadku nauczyciel nie może dopuścić, aby uczeń pod wpływem alkoholu sam opuścił szkołę

·         Na drugi dzień po zdarzeniu, pedagog przeprowadza rozmowę z uczniem

·         Uczeń powinien otrzymać zadanie przeprowadzenia godziny wychowawczej w swojej klasie na temat szkodliwości używania alkoholu ( temat do uzgodnienia z wychowawcą i pedagogiem)

·         Uczeń zostaje zawieszony w swoich przywilejach na 1 miesiąc

·         Jeśli sytuacja się powtórzy, uczniowi obniża się ocenę z zachowania. Jeśli sytuacja się nie powtórzy, uczeń ma szansę podwyższyć ocenę z zachowania

·         Rodzice ucznia informowani są o konieczności udzielenia specjalistycznej pomocy dziecku i podpisują pisemne zobowiązanie do jej udzielenia

·         W przypadku braku reakcji rodziców na problem skierować sprawę do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu Wydział III Rodzinny i Nieletnich

 

Uczeń znajduje się pod wpływem narkotyków lub dopalaczy

 

W przypadku podejrzenia lub stwierdzenia, że uczeń jest pod wpływem narkotyków lub dopalaczy należy:

·         Natychmiast skonsultować ucznia z pielęgniarką szkolną lub lekarzem, w celu stwierdzenia, czy jego życie nie jest zagrożone

·         Następnie należy ucznia zaprowadzić do dyrektora szkoły, który wezwie policję i rodziców ucznia

·         W sytuacji, gdy mamy podejrzenie, że uczeń posiada środki odurzające, których nie chce przekazać, nie przeszukujemy go, ani jego rzeczy, natomiast o całej sytuacji powiadamiamy policję, która ma prawo do kontroli osoby i przejrzenia jego rzeczy

·         Koniecznie należy pamiętać o podpisie rodziców lub prawnych opiekunów pod notatką opisującą całe zdarzenie

·         Na drugi dzień pedagog przeprowadza rozmowę z uczniem i kontaktuje się z jego rodzicami, którym w razie potrzeby udziela pomocy i informuje o miejscach, w których pomoc specjalistyczna jest udzielana. Rodzice podpisują pisemne zobowiązanie do udzielenia właściwej pomocy dziecku

·         Uczeń zostaje na 2 miesiące zawieszony w swoich przywilejach

·         Uczeń ma za zadanie przygotować godzinę wychowawczą na temat szkodliwości nadużywania narkotyków ( temat do uzgodnienia z wychowawcą i pedagogiem)

 

 

Uczeń jest agresywny wobec kolegów i pracowników szkoły

 

W przypadku, kiedy uczeń stosuje przemoc fizyczną ( kopie, popycha, pluje, szarpie...), psychiczną (poniża, przezywa, szydzi, wyśmiewa się z kogoś) wobec swoich kolegów lub pracowników szkoły nauczyciel powinien:

·         Poinformować o zaistniałym fakcie wychowawcę; w przypadku przemocy fizycznej poinformować dyrektora lub pedagoga

·         Dokonać wpisu o zaistniałym zdarzeniu do dziennika lekcji i sporządzić notatkę do dokumentacji pedagoga

·         Wezwać do szkoły rodzica, przeprowadzić rozmowę w obecności pedagoga na temat zdarzenia i rodzic podpisze sporządzoną notatkę

·         Zapoznać rodziców z Kodeksem Postępowania Karnego, rozdział 34, art.304$1,$2,$3.

·         W przypadku powtórzenia się takiej sytuacji po raz kolejny uczniowi zostaje obniżona ocena z zachowania

·         W przypadku wielokrotnego  powtarzania się  takiej sytuacji szkoła informuje odpowiednie organy tj. Komisariat Policji w Głuszycy, Sąd Rejonowy w Wałbrzychu.

 

Uczeń nie szanuje mienia szkoły

 

W przypadku, kiedy uczeń niszczy mienie szkoły/ zostaje przyłapany na kradzieży, to nauczyciel powinien:

·         Poinformować o zaistniałym fakcie wychowawcę i dyrektora

·         Sytuację należy opisać w dokumentacji wychowawcy lub pedagoga, notatka powinna być  podpisana przez rodziców

·         Zapoznać rodziców z Kodeksem Postępowania Karnego, rozdział 34, art.304 $1,$2,$3

·         Dyrekcja ocenia koszt poniesionej przez szkołę straty

·         W momencie, kiedy rodzica lub opiekuna prawnego nie stać na jej naprawienie, odkupienie lub uiszczenie odpowiedniej kwoty, sprawa rozpatrywana jest indywidualnie przez Dyrekcję Szkoły.

·         Gdy uczeń powtórnie dopuszcza się ww. czynu, obniżona jest ocena z zachowania

·         Kiedy sprawca szkody nie jest znany, Dyrekcja podejmuje decyzję o zgłoszeniu sprawy do Komisariatu Policji w Głuszycy

 

Uczeń nie przestrzega kultury słowa

 

Uczeń, który mimo upomnień nauczyciela odnosi się wulgarnie do innych:

·         Otrzymuje ustne upomnienie, przeprowadzona zostaje rozmowa ostrzegawcza.

·         W przypadku nagminnych wulgaryzmów ze strony ucznia, sporządzona zostaje notatka przez pedagoga, którą podpisuje wezwany do szkoły rodzic oraz uczniowi zostaje obniżona ocena z zachowania zgodnie z WSO

 

Uczeń opuszcza zajęcia szkolne

 

Uczeń spóźnia się na lekcje:

·         Nauczyciel zaznacza spóźnienie w dzienniku i informuje wychowawcę klasy

·         Jeśli taka sytuacja powtórzy się dwa lub trzy razy w tygodniu, wychowawca wpisuje taką informację do swojej dokumentacji

·         Wychowawca zobowiązany jest poinformować o zdarzeniu rodziców lub opiekunów prawnych ucznia i otrzymać podpis pod informacją

·         Jeśli sytuacja powtarza się mimo dotychczasowego postępowania, uczniowi obniżona jest ocena z zachowania zgodnie z WSO

·         Uczeń powinien otrzymać zadanie przeprowadzenia godziny wychowawczej w swojej klasie na temat punktualności

 

Uczeń opuszcza samowolnie lekcje:

·         Każdorazowe wagary ucznia są wpisywane do dziennika jako ucieczka

·         Wychowawca telefonicznie informuje rodzica o nieobecności ucznia w szkole

·         Wychowawca wpisuje taką informację do swojej dokumentacji i uzyskuje pod nią podpis rodzica

·         Uczeń zawieszony jest w swoich przywilejach na tydzień

·         Uczeń powinien otrzymać zadanie przeprowadzenia godziny wychowawczej w swojej klasie na temat obowiązkowości

·         Jeśli sytuacja się powtarza, uczeń wraz z rodzicami kierowany jest do pedagoga na systematyczne spotkania

·         Uczniowi nagminnie wagarującemu obniżona jest ocena z zachowania zgodnie z zasadami WSO

·         Rodzice ucznia informowani są o konsekwencjach wynikających z nieobecności dziecka na zajęciach:

-          możliwość nieklasyfikowania (zgodnie z obowiązującymi przepisami)

-          możliwość wszczęcia postępowania ukarania rodziców grzywną za nierealizowanie obowiązku szkolnego przez dziecko (zgodnie z obowiązującymi przepisami)

-          możliwość skierowania sprawy do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu Wydział III Rodzinny i Nieletnich

 

Każdy wychowawca zobowiązany jest do dnia 20.IX.2012r zapoznać uczniów i ich rodziców z istniejącymi procedurami dyscyplinującymi pracę szkoły. Do obowiązku wychowawcy klasy należy również zebranie podpisów od uczniów i rodziców.

 

 

 

13. Lektury dostępne w bibliotece szkolnej

 

Dla uczniów

„ Pamiętnik narkomanki”

„ Dzieci z Dworca ZOO”

„ Nastolatki i bon ton” Maria Dańkowska

„ Savoir vivre dzisiaj” Francoise Le Folcalvez

 

Dla rodziców

„ Toksyczni rodzice” Susan Howard

„ Narkotyki” Philips Robson

„ Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały? Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły?” Faber Mazlish”

„ Lęk, gniew, agresja” Jeno Ranschburg

 

Dla nauczycieli

„ Narkotyki przy tablicy” Marzena Pasek

„ Komunikacja w szkole. Scenariusze godzin wychowawczych” Ewa Grzesiak, Renata Janicka-Szyszko, Magdalena Steblecka

 

 

 

Załączniki:

 

 

Ankiety: Bezpieczna szkoła, Stosunek młodzieży do narkotyków, Ankieta badająca zdania młodzieży o spożywaniu  alkoholu i paleniu papierosów wśród nieletnich, Przyczyny absencji szkolnej uczniów.