PROGRAM

 WYCHOWAWCZY

 

PUBLICZNEGO  GIMNAZJUM

 W  WALIMIU

Rok szkolny 2012/2013

 

 

 

 

MISJA   SZKOŁY

 

 

 

Absolwent umie znaleźć się w otaczającej go rzeczywistości, chce  samorealizować się w swoich działaniach, jest odpowiedzialny za siebie, innych i świat

 

 

 

 

 

CELE  GŁÓWNE

 

 

 

1.      Wszechstronny rozwój intelektualny.

2.      Prawidłowy rozwój fizyczny.

3.      Ukształtowanie postawy etycznej.

4.      Dbanie o prawidłowy rozwój osobowości.

5.      Ukształtowanie własnej postawy obywatelskiej.

 

Rok  szkolny 2012/2013

 

WSZECHSTRONNY  ROZWÓJ  INTELEKTUALNY

 

 

 

Przezwyciężanie lenistwa myślowego przez rozbudzenie ciekawości poznawczej

 

Lp

Zadania

Odpowiedzialny

Sposób realizacji i podsumowania

Ewaluacja

Decyzja o kontynu

-owaniu

uwagi

1

Gromadzenie literatury z różnych dziedzin wiedzy, prenumerata czasopism popularno-naukowych, eksponowanie nowości.

bibliotekarz szkolny

wychowawca świetlicy

nauczyciele j. polskiego

-          ocena zasobów bibliotecznych po upływie roku kalendarzowego

-          zwiększenie nacisku na czytanie lektur

 

 

2

Wprowadzanie na lekcjach elementów zmuszających do szukania potrzebnych informacji w różnych źródłach.

nauczyciele przedmiotowcy

-          referaty tematyczne,

-          układanie krzyżówek

-          quizy,

-          notatki,

-          wypowiedzi ustne,

-          korzystanie z wyszukiwarek internetowych,

-          albumy

-          gazetki ścienne na określony temat

 

 

3

Organizowanie wycieczek turystyczno-krajoznawczych

i wyjazdów edukacyjnych

wychowawcy

nauczyciele przedmiotowcy

-          analiza ilości, rodzajów, celowości przeprowadzonych w roku szkolnym wycieczek,

-          gazetki

-          informacja na stronie internetowej

 

 

 

 

 

 

 

Poznanie swoich uzdolnień i rozszerzanie zainteresowań

 

Lp

Zadania

Odpowiedzialny

Sposób Realizacji i podsumowania

Uwagi

1

Zajęcia z orientacji zawodowej

 

 

pedagog szkolny

-          analiza wyników ankiety kl. I i III

 

 

 

2

Prowadzenie kół zainteresowań.

nauczyciel:

-          informatyki

-          koła  historyczno-europejskiego

-          j. niemieckiego

-          j. angielskiego

-          koła muzycznego

-          koła dziennikarskiego

-          SKS

-          matematyki

-          fizyki

-          plastyki

-          udział w konkursach przedmiotowych i tematycznych,

-          rozwiązywanie zadań o podwyższonym stopniu trudności,

 

 

3

Zapoznanie z postaciami Starego Testamentu, jako przykłady odczytywania uzdolnień i powołania przez Boga.

Poszukiwanie własnego powołania.

katecheta

-          gazetki

-          referaty

 

 

 

 

 

 

Umiejętności przyswajania wiedzy i zdobywania informacji

 

Lp

Zadania

Odpowiedzialny

Sposób realizacji i podsumowania

Uwagi

1.

Gromadzenie informacji dotyczących różnych szkół i zawodów.

pedagog szkolny

nauczyciel WOS

-          warsztaty zawodowe

-          wizyty w zakładach pracy

 

 

 

 

2.

Przeprowadzenie lekcji bibliotecznych na temat korzystania z różnych  źródeł informacji bezpośredniej.

bibliotekarz szkolny

-          przygotowanie referatów tematycznych, notatek

-          podanie bibliografii (konieczność uwzględnienia pozycji książkowych)

 

 

 

3

Przeprowadzenie godzin wychowawczych poświęconych orientacji zawodowej w klasach III

wychowawcy

pedagog szkolny

-          wykazanie się przez uczniów wiedzą dotyczącą rodzajów szkół ponadgimnazjalnych,

 

 

4

Indywidualne spotkania z psychologiem w klasach III

wychowawcy

pedagog szkolny

-          indywidualne określenie predyspozycji zawodowych

 

 

 

 

Umiejętności wypowiadania się

 

Lp

Zadania

Odpowiedzialny

Sposób realizacji i podsumowania

Uwagi

1

Poznanie istoty procesu komunikacyjnego

-  porozumiewanie się werbalne i niewerbalne

wychowawcy

pedagog szkolny

nauczyciel WOS

nauczyciele j. polskiego

nauczyciele sztuki i techniki

-          prowadzenie dyskusji,

-          przekazywanie informacji poprzez znaki i symbole

 

 

 

2

Zwracanie uwagi na umiejętność wypowiadania ucznia, kulturę języka przy przekazywaniu wiedzy i w kontaktach interpersonalnych.

 

pracownicy szkoły

-          analiza zachowań uczniów

-          dyskusja

-          opowiadania słowne

 

 

3

Dbałość o udzielanie odpowiedzi pełnym zdaniem

Wszyscy nauczyciele

-          pisanie opowiadań

-          poprawność form wypowiedzi ustnych

 

 

 

 

Wyrabianie szacunku dla kultury

 

Lp

Zadania

Odpowiedzialny

Sposób realizacji i podsumowania

Uwagi

1

Organizowanie wyjazdów do teatru, kina, filharmonii, muzeum.

wychowawcy

nauczyciele przedmiotowcy

nauczyciele j. polskiego

-          pisanie sprawozdań, recenzji

-          tworzenie gazetek sciennych

 

 

2

Sporządzanie gazetek tematycznych.

wychowawca świetlicy

nauczyciele przedmiotowcy

inni nauczyciele

szczególnie kół zainteresowań

-          weryfikacja źródeł w przygotowaniu gazetki tematycznej

 

 

 

3

Eksponowanie na lekcjach problematyki związanej z rozwojem kultury.

nauczyciele przedmiotowcy,

nauczyciele historii, sztuki,

 j. polskiego

-          referaty

-          konkursy

-          albumy

-          gazetki

 

 

 

 

4

Poznawanie sylwetek polskich Noblistów – patronów szkoły.

wszyscy nauczyciele

 

 

-          analiza zaangażowania uczniów

-          różnorodne prezentacje sylwetek polskich Noblistów

 

 

 

PRAWIDŁOWY  ROZWÓJ  FIZYCZNY

 

 

Kształtowanie sprawności fizycznej

 

Lp

Zadania

Odpowiedzialny

Sposób realizacji i podsumowania

Uwagi

1

Rozwijanie w uczniach zdolności motorycznych tj. zwinności, siły, wytrzymałości.

nauczyciele WF,

-          zawody sportowe

-          testy sprawnościowe

 

 

 

 

2

Organizowanie wycieczek pieszych.

nauczyciele

 wychowawcy

 

 

 

-          analiza ilości, rodzajów, celowości przeprowadzonych w roku szkolnym wycieczek.

 

 

3

Podstawowe kroki taneczne tańców klasycznych i współczesnych.

Aerobik

nauczyciel muzyki

 

nauczyciele WF

 

-          na zajęciach lekcyjnych,

-          udział uczniów w dyskotekach szkolnych

 

 

 

4

Gry i zabawy ruchowe na boisku.

wychowawca świetlicy

nauczyciele WF, wychowawcy

 

 

 

-          zajęcia w godzinach pracy świetlicy

-          ilość uczniów uczestniczących w zajęciach

 

 

5

Rozwijanie uzdolnień i predyspozycji sportowych.

nauczyciele WF

-          zajęcia w godzinach lekcyjnych i po

-          zajęcia SKS

 

 

 

 

 

 

Profilaktyka zdrowotna

 

Lp

Zadania

Odpowiedzialny

Sposób realizacji i podsumowania

Uwagi

1

Wykonywanie na lekcjach wych. – fiz. ćwiczeń kształtujących sylwetkę  i korygujących wady postawy.

nauczyciele WF

-          bilans zdrowotny ucznia

 

 

 

 

 

2

Poznawanie zasad zdrowego żywienia.

nauczyciele biologii, techniki

wychowawcy klas

wychowawcy świetlicy

-          umiejętne obliczanie wartości kalorycznej posiłków przy sporządzaniu potraw

 

 

 

3

Poznawanie zasad ruchu drogowego

nauczyciel techniki

wychowawcy świetlicy

-          zdobywanie karty rowerowej i motorowerowej

 

 

 

 

4

Zachowanie prawidłowej postawy w procesie uczenia się

nauczyciele

-          bieżąca kontrola postawy ciała ucznia

 

 

 

 

5

Działania uświadamiające uczniów o szkodliwości nałogów. Projekcje filmów, pogadanki, warsztaty.

pedagog szkolny

wychowawcy klas

-          monitoring zagrożeń wśród uczniów

 

 

 

 

6

Prowadzanie programu profilaktycznych: Tak, czy nie oraz Znajdź  właściwe rozwiązanie.

 

pedagog szkolny

wychowawcy klas

-          analiza postaw asertywnych wśród uczniów

 

 

 

 

Hart /odporność fizyczna i psychiczna/

 

Lp

Zadania

Odpowiedzialny

Sposób realizacji i podsumowania

Uwagi

1

Umiejętność pokonywania stresów, udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych.

pedagog szkolny

wychowawcy klas

nauczyciele przedmiotowcy

 

-          analiza zachowań i wyników w nauce

 

 

2

Propagowanie aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez marszobiegi, wycieczki piesze.

wychowawcy klas

 wychowawca świetlicy

nauczyciele WF

-          realizacja przewidywanych osiągnięć w czasie

-          wykaz wycieczek.

 

 

 

 

 

 

 

3

Kształtowanie odporności psychicznej poprzez udział w konkursach, olimpiadach, przedstawieniach.

nauczyciele przedmiotowcy

 

-          udział w imprezach pozaszkolnych

-          olimpiadach przedmiotowych

-          konkursach recytatorskich

 

 

 

 

UKSZTAŁTOWANIE  POSTAWY  ETYCZNEJ

 

 

Prezentowanie wzorców osobowych, kształtowanie szacunku i uznania dla autorytetów moralnych i identyfikowania się z postaciami wzorcowymi

 

Lp

Zadania

Odpowiedzialny

Sposób realizacji i podsumowania

Uwagi

1

Eksponowanie autorytetów rodzinnych i środowiskowych.

wychowawcy klas

pedagog szkolny

-          prezentacja wywiadów, fotografii

-          spotkania z ludźmi cieszącymi się dużym autorytetem w społeczeństwie

 

 

 

2

Ukazywanie autorytetów politycznych i moralnych.

nauczyciel WOS, katecheta

-          monitorowanie stopnia identyfikowania się uczniów z postaciami wzorcowymi

-          sprawdzenie znajomości postaci wzorcowych

 

 

3

Przybliżenie autorytetów historycznych, naukowych, literackich, literackich, nauczycieli i sportowców.

Nauczyciele przedmiotów, wychowawcy klas

-          analiza wytworów dzieci w postaci gazetek ściennych

 

 

 

 

 

Wykształcenie  umiejętności odróżniania dobra od zła

 

Lp

Zadania

Odpowiedzialny

Sposób realizacji i podsumowania

Uwagi

1

Zapoznanie z podstawowymi zasadami współżycia w rodzinie, grupie, społeczeństwie.

wychowawcy klas

katecheta, pedagog szkolny

-          obserwacje prowadzone przez nauczyciela

-          obiektywna analiza własnych zachowań uczniów

-          monitorowanie przypadków łamania prawa przez uczniów

 

 

Zacieśnianie współpracy

z rodzicami w celu ujednolicenia działań wychowawczych.

 

2

Przedstawianie na cotygodniowych apelach ogólnoszkolnych przykładów pozytywnych postaw wśród uczniów.

wychowawcy klas

dyrektor szkoły

3

Wskazanie na możliwość zmiany postaw negatywnych.

wychowawcy klas

nauczyciele przedmiotu

katecheta, pedagog

 

-          obserwacje prowadzone przez nauczyciela

-          obiektywna ocena własnych zachowań uczniów

-          monitorowanie przypadków łamanie prawa przez uczniów

Zacieśnianie współpracy z rodzicami

w celu ujednolicenia działań wychowawczych.

 

4

Moje wady i zalety – próba budowy obrazu samego siebie.

wychowawcy klas, pedagog

 

 

 

5

Prezentacje różnych subkultur i wynikających z nich zagrożeń.

wychowawcy klas

pedagog szkolny, katecheta

 

 

6

Kształtowanie umiejętności i dokonywania wyboru wg. dekalogu, ewangelii, przepisów prawa i norm zwyczajowych.

katecheta

wychowawcy klas

pedagog szkolny

 

 

 

 

Kształtowanie sumienia poprzez ćwiczenia duchowe.

Kształcenie wrażliwości i odpowiedzialności za swoje czyny.

Lp

Zadania

Odpowiedzialny

Sposób realizacji i podsumowania

Uwagi

1

Analiza tekstów i sytuacji życiowych prowadzących do refleksji i przedstawiania własnego stanowiska w ocenie sytuacji lub postaci

wychowawcy klas

nauczyciel WOS,

nauczyciele poloniści, pedagog

 

-          symulowanie sytuacji problemowych i analiza reakcji uczniów

-          obserwacja uczniów podczas rekolekcji

-          analizowanie wypowiedzi uczniów

 

 

2

Ukazanie środków kształtujących sumienie

a)      naturalnych

-          pomoc w pracy nad kształtowaniem własnego charakteru

-          ukazanie właściwej postawy wobec obowiązków

-          podejmowanie trudu zdobywania cnót

b)      nadprzyrodzonych

-          uczestnictwo w życiu kościoła

-          Eucharystia jako centrum życia duchowego

-          właściwe przyjmowanie sakramentów

-          uczestnictwo w rekolekcjach

katecheta

wychowawcy klas

pedagog szkolny

-          symulowanie obserwacji problemowych i analiza reakcji uczniów

-          obserwacja uczniów podczas rekolekcji

-          wyjazdy do zgromadzeń zakonnych na weekendowe dni skupienia

 

 

3

Osoby słabsze i niepełnosprawne – jaką postawę przyjąć wobec takich ludzi

wychowawcy klas

wychowawca świetlicy

nauczyciele WF, pedagog

-          obserwowanie postawy uczniów w relacjach  z osobami niepełnosprawnymi

-          praca w kole misyjnym

-          koncert charytatywny

4

Kształtowanie wrażliwości na piękno przyrody i wyrabianie odpowiedzialności za nią

wychowawcy klas

nauczyciel biologii

nauczyciel geografii

-          analiza zachowań uczniów podczas wycieczek i zajęć w terenie

 

 

 

 

 

Wyrabianie kultury zachowań

Lp

Zadania

Odpowiedzialny

Sposób realizacji i podsumowania

Uwagi

1

Nauczyciel wzorem zachowań

nauczyciele

-          obserwacja zachowań własnych nauczycieli,

 

 

 

2

Zapobieganie i eliminacja niewłaściwych form zachowania:

-          współpraca z rodzicami

-          współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną

-          wywiady środowiskowe

-          współpraca z pedagogiem

-          współpraca z Policją

wychowawcy klas

nauczyciel WF

wychowawca świetlicy

pedagog

-          bieżąca obserwacja zachowań uczniów (słownictwo)

-          nagradzanie – ustna pochwała osób, które wykazują się wysoką kulturą osobistą

 

 

3

Przestrzeganie zasad dobrego zachowania się w instytucjach kulturalnych i różnych sytuacjach życiowych:

-          przejazd autokarem

-          zawody sportowe

-          wycieczki

-          stołówka szkolna

 

 

DBANIE  O  PRAWIDŁOWY  ROZWÓJ  OSOBOWOŚCI

 

Kształtowanie wrażliwości uczniów

 

Lp

Zadania

Odpowiedzialny

Sposób realizacji i podsumowania

Uwagi

1

Negacja zjawisk patologicznych (przemoc, terroryzm, narkomania, dysproporcje społeczne, nikotynizm, alkoholizm).

Wychowawcy klas

nauczyciele

pedagog szkolny

nauczyciele plastyki

 

 

-          wyrażanie własnego stanowiska wobec tych problemów,

-          ankiety anonimowe

-          ocena asertywności

-          prace plastyczne-plakaty

 

 

 

2

Prezentowanie utworów literackich i muzycznych podejmujących tematykę miłości, wrażliwości

 

 

 

wychowawcy klas

nauczyciele

opiekun samorządu

bibliotekarz

-          obserwacja zaangażowania uczniów w organizacji i przebiegu uroczystości okolicznościowych np. „Wigilia”, „Dzień Matki i Ojca”

-          „Konkurs Poezji Miłosnej”

 

 

 

3

Organizowanie uroczystości szkolnych z okazji świąt państwowych i rodzinnych.

 

 

 

-          rozmowa o przeżyciach podczas działań,

-          angażowanie szerokiego grona uczniów

 

 

 

4

Zachęcanie do organizowania samopomocy koleżeńskiej

 

 

 

 

wychowawcy

-          obserwacja ilości zaangażowanych w pomoc kolegom, Bank Pomocy

 

 

 

 

 

 

 

Poznanie własnej sfery uczuciowej, opanowanie emocji

 

Lp

Zadania

Odpowiedzialny

Sposób realizacji i podsumowania

Uwagi

1

Kierowanie uczniów do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Poradni Zdrowia Psychicznego

pedagog szkolny

wychowawcy

-          sprawdzanie liczby uczniów badanych przez poradnie

 

 

 

 

 

2

Przeprowadzanie wywiadów rodzinnych, kontakty z rodzicami.

pedagog szkolny

wychowawcy klas

-          ilość przeprowadzonych wywiadów

 

 

 

 

 

3

Autoprezentacje – przedstawianie siebie w formie słownej.

pedagog szkolny

wychowawcy

nauczyciele poloniści

-  ocena zainteresowania słuchaczy

 

 

 

 

 

 

4

Przeprowadzenie na godzinie wychowawczej warsztatów na temat „Rozpoznawanie swoich emocji i radzenie sobie z nimi”

wychowawcy klas

pedagog

-          obserwacja zaangażowania uczniów w zajęciach

 

 

 

 

 

5

Panowanie nad swoim zachowaniem podczas gier zespołowych.

nauczyciele WF

-          obserwacje postawy zawodników i kibiców

 

 

 

 

 

 

 

Kształtowanie aktywnej postawy, cech charakteru (pracowitość, wytrwałość, odpowiedzialność)

 

Lp

Zadania

Odpowiedzialny

Sposób realizacji i podsumowania

Uwagi

1

Rozwijanie samorządności (samorząd szkolny, klasowy, dyżury szkolne, klasowe)

opiekun samorządu

wychowawcy klas

 

 

-          obserwowanie samodzielności, zaradności uczniów

 

 

 

2

Dekoracja klas i korytarzy (gazetki, kąciki tematyczne, pamięci)

-          dbanie o estetykę całej szkoły

 

opiekun samorządu

wychowawcy

nauczyciele przedmiotowcy

 

 

-          ocena wystroju szkoły

 

 

 

 

 

3

Organizowanie apeli okolicznościowych, imprez klasowych i szkolnych, dyskotek i wycieczek.

 

wychowawcy klas

i inni nauczyciele

 

 

 

-          analiza przebiegu organizowanych imprez

 

 

 

4

Wywiązywanie się uczniów ze swoich obowiązków (frekwencja, punktualność, odrabianie prac domowych, uczestnictwo w kołach zainteresowań).

nauczyciele przedmiotu

rodzice

wychowawcy

 

 

-          zestawienie frekwencji na m-c, semestr, rok

-          zestawienie wyników klasyfikacji

 

 

5

Nagradzanie uczniów za aktywność na lekcji.

nauczyciele przedmiotów

 

 

 

 

-          zestawienie ilości ocen przedmiotowych z aktywności

 

 

 

6

Nagradzanie nie tylko uczniów najlepszych ale i wyjątkowo pracowitych, aktywnych, czyniących największe postępy.

 

dyrektor szkoły

grono pedagogiczne

 

 

 

-          analiza ilości nagradzanych uczniów

Termin koniec

I i II semestru

 

 

Wdrażanie postaw asertywnych

 

Lp

Zadania

Odpowiedzialny

Sposób ewaluacji

Uwagi

1

Krytyka – umiejętność jej przekazywania i przyjmowania.

wychowawcy klas

 

 

 

 

-          na godzinach wychowawczych,

-          samoocena i obiektywna ocena innych

 

 

 

2

Jak zjednać sobie przyjaciół.

wychowawcy klas

rodzice

-          prezentowanie wspólnych poglądów przez szkołę i dom rodzinny,

-          badania socjometryczne

 

 

3

Umiejętność odmawiania w sytuacjach pejoratywnych.

wychowawcy klas

rodzice

pedagog

-          badania poziomu asertywności uczniów

 

 

 

 

 

UKSZTAŁTOWANIE  WŁASNEJ  POSTAWY  OBYWATELSKIEJ

 

 

Kształtowanie właściwego stosunku do symboli, tradycji narodowych, religijnych i rodzinnych

 

Lp

Zadania

Odpowiedzialny

Sposób realizacji i podsumowania

Uwagi

1

Poznanie historii powstania polskich symboli narodowych i ich znaczenie jako czynnika narodowo – twórczego.

 

nauczyciel WOS, historii, sztuki

-          ocena poziomu wiedzy uczniów na temat polskich symboli narodowych.

 

 

2

Organizowanie klasowych, szkolnych uroczystości z okazji świąt narodowych np. 01.09;  11.11;  03.05;  religijnych (wigilia), Tydzień Misyjny, rodzinnych (26.05) związanych z obrzędami ludowymi (21.03),Powstanie Warszawskie, Dzień Holocaust

wychowawcy

nauczyciele przedmiotowcy

dyrektor szkoły,

 

-          zwracanie uwagi na znajomość słów hymnu narodowego

-          przyjęcie właściwej postawy podczas śpiewania hymnu

 

 

3

Nauka pieśni Bogurodzica, Rota, Pierwsza Brygada.

nauczyciel języka polskiego, historii

-          ocena znajomości słów

 

 

 

4

Wyrabianie postawy patriotycznej, tolerancyjnej, poprzez rozmowy i dyskusje na tzw. trudne tematy (mniejszości narodowe, wyznaniowe i  subkultury).

wychowawcy

nauczyciel WOS i historii

-          obserwacja zachowań uczniów podczas dyskusji

 

 

 

5

Uświadomienie wartości rodziny jako podstawowej komórki społecznej.

katecheta

wychowawcy klas

WOS-WDŻwR

 

-          analiza postaw uczniów w relacjach z członkami rodzin

 

 

 

 

 

Kształtowanie szacunku dla osiągnięć gminy w dziedzinie kultury

 

Lp

Zadania

Odpowiedzialny

Sposób realizacji i podsumowania

Uwagi

1

Udział w wystawach organizowanych w CKiT i spotkaniach z twórcami ludowymi z terenu gminy.

wychowawcy

-          dyskusja na temat „Moje odczucia z wystawy”

-          spotkania organizowane w CKiT

 

 

 

2

Poznanie lokalnych zabytków i ich historii.

 

 

nauczyciel historii

 

-          albumy

-          gazetki

-          wystawy

-          prezentacje multimedialn

 

 

 

 

Wzbudzanie w uczniach poczucia więzi z regionem poprzez konkursy, imprezy o charakterze regionalnym

 

Lp

Zadania

Odpowiedzialny

Sposób realizacji i podsumowania

Uwagi

1

Aktywne włączenie rodziców w realizacje zadań szkoły.

dyrektor szkoły

wychowawcy

-          stopień zaangażowania rodziców w realizacje zadań szkoły

 

 

 

2

Udział uczniów w konkursach i imprezach regionalnych oraz zawodach sportowych np. konkurs  recytatorski „Pegazik”

nauczyciele

Samorząd Szkolny

nauczyciele WF

-          ilość uczestników i zajmowane przez nich miejsca

 

 

 

3

Udział w corocznym rajdzie „Czarnym szlakiem” organizowanym przez CKiT

nauczyciel historii

-          obserwacja zachowań dzieci na rajdzie turystycznym

 

 

4

Współpraca przy organizowaniu imprez i konkursów gminnych z Gminną Biblioteką Publiczną oraz CKiT

uczniowie

rodzice

nauczyciele przedmiotów

-          określenie poziomu współpracy,

-          ilość uczniów zaangażowanych we współpracę

 

 

5

Zorganizowanie turnieju międzyszkolnego „Szkoła uczy, bawi i wychowuje”

 

pedagog szkolny

 

 

-          udział w turnieju,

-          wysłuchanie odczuć uczestników konkursA

 

 

 

 

 

Kształtowanie przekonania o wartości świadomego uczestnictwa w życiu klasy, szkoły i środowiska

 

Lp

Zadania

Odpowiedzialny

Sposób realizacji i podsumowania

Uwagi

1

Rozwijanie samorządności poprzez tworzenie Samorządów Klasowych i szkolnych.

wychowawcy klas

opiekun Samorządu Szkolnego

-          powstanie Samorządów Klasowych i Szkolnego

 

 

 

2

Wdrażanie uczniów do współuczestnictwa w organizowaniu zawodów sportowych.

nauczyciel WF

-          obserwacje zaangażowania uczniów w przygotowanie do zawodów sportowych

 

 

 

3

Udział uczniów w sesjach Rady Gminy.

Wizyty w Urzędzie Gminy.

Spotkania z przedstawicielami władz gminnych i administracji.

 

nauczyciel WOS

-          podsumowanie ilości odbytych wizyt